Ada Yu

Ex-officio
Zonta Club of Hong Kong East | Ada Yu